Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Organisatie

SZR wordt dagelijks bestuurd door de directie. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen SZR. De Raad van Toezicht geeft de directie adviezen. Dit is beschreven in het document Visie en werkwijze toezichthouden van de Raad van Toezicht.

SZR hanteert de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht toetst haar werkwijze jaarlijks aan de Governancecode. Voor de vergoeding van de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht gebruiken wij als referentiekader de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

In dit organisatieschema laten we zien hoe onze organisatiestructuur is.

Directie
De directie bestaat uit:
– mevrouw drs. J.E. (Jolenta) Rauch, directeur-bestuurder
– mevrouw J. (Jannita) van Swieten, directeur

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
– de heer R.R.A. (René) van Zijl, voorzitter
– mevrouw M. (Melanie) Maatman, vicevoorzitter
– mevrouw M.P. (Mireille) Prins-Hennekes, lid op voordracht van de ondernemingsraad
– de heer H. (Henk) Wijgers, lid op voordracht van de cliëntenraden
– de heer M.N. (Matthijs) van den Heuvel, lid

Commissies Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft drie commissies:
– Remuneratiecommissie (Melanie Maatman (voorzitter) en René van Zijl)
– Auditcommissie (Matthijs van den Heuvel (voorzitter) en Melanie Maatman)
– Commissie Kwaliteit & Veiligheid (Henk Wijgers (voorzitter) en Mireille Prins)

ANBI
SZR is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat elke gift boven de fiscale drempel van 1% van uw bruto inkomen aftrekbaar is. Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) is: 807533038.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de financiële administratie van SZR.
Telefoon: 0344-672834, e-mail: administratie@szr.nl.