Contrast Lettergrootte

Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Voorwaarden en tarieven

SZR maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Deze voorwaarden regelen de rechten en plichten van u en van SZR. Hier vindt u meer informatie over deze voorwaarden, de eigen bijdragen en de tarieven voor onze dienstverlening.

De voorwaarden zijn zowel van toepassing op de zorg aan cliënten thuis als op de zorg aan cliënten die op een locatie van SZR wonen. Wilt u meer weten over de eigen bijdragen en de tarieven voor aanvullende dienstverlening, raadpleeg dan onze folder Eigen bijdragen en tarieven voor aanvullende dienstverlening. De eigen bijdragen en tarieven zijn afgestemd met onze cliëntenraden en zijn gebaseerd op prijspeil 2024.

Algemene voorwaarden
Download hier de algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening
Voorwaarden Zorg met Verblijf (Wlz)
Voorwaarden Zorg met Verblijf (Wlz Wzd)
Voorwaarden Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT)
Voorwaarden Geriatrische Revalidatiezorg (Grz)
Voorwaarden Eerstelijns Verblijf (Zvw)
Voorwaarden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage als u in een zorginstelling woont en zorg krijgt (Zorg met verblijf). Ook als u Begeleiding groep/individueel ontvangt via de WMO, dan betaalt u een eigen bijdrage.
De indicatie ELV valt onder de Zorgverzekeringswet. Als u medicatie gebruikt kan het zijn dat u hierover een eigen bijdrage moet betalen. Dit is hetzelfde geregeld als wanneer u nog thuis woont. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Voor meer informatie zie de website van het CAK.
In het artikel “Eigen bijdrage verpleeghuis – hoe zit dat?” krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de eigen bijdrage.

Daar hebt u recht op
Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u lezen op welke veel voorkomende producten en diensten cliënten van een zorginstelling recht hebben. Ook leest u hier wat de instelling hiervan voor u betaalt en wat u zelf moet betalen.

Reiniging persoonlijke kleding
Het reinigen van uw kleding is geen standaard dienstverlening. Wilt u de was door SZR laten verzorgen, dan betaalt u dit zelf. U ontvangt hiervoor elke vier weken een rekening van CleanLease Wasservice.
Als u veel was hebt als gevolg van een chronische aandoening, dan is in bepaalde gevallen een tegemoetkoming van de kosten vanuit de Wlz mogelijk. Uw contactpersoon van de zorg kan u hierover meer informatie geven.
Meer informatie over de reiniging van uw persoonlijke kleding vindt u hier.
De tarieven van CleanLease Wasservice vindt u via onderstaande link:
Informatie CleanLease Wasservice
Tarieven CleanLease Wasservice

U kunt de prijslijsten van CleanLease Wasservice ook krijgen bij ons Zorg Adviespunt.

Privacyverklaring
In de Privacyverklaring informeren wij u over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wijze waarop SZR met uw persoonsgegevens omgaat, hoe wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen en welke rechten u als cliënt heeft voor het inzien van deze gegevens.

Wilsverklaring
In een wilsverklaring kunt u verschillende wensen vastleggen. Er zijn geen regels hoe u uw wensen moet opschrijven. Schrijf wel duidelijk op wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel hierover bestaat. Bijvoorbeeld behandelplannen, vertegenwoordiging, het levenseinde etc. Voor meer informatie over het opstellen en vastleggen van een wilsverklaring verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Onafhankelijk advies
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Wanneer u behoefte heeft aan onafhankelijk advies kunt u ondersteuning krijgen van MEE en Zorgbelang. Contactgegevens:
MEE: teamvolwassenentiel@meegeldersepoort.nl
Zorgbelang: clientondersteuner@zorgbelanggelderland.nl
Bekijk ook de brochure van Zorgkantoor VGZ